Skip to main content
search
İlgi: TOBB’nin 30.10.2020 tarih 9369 sayılı yazısı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığının 13/7/2020 tarihli ve 177 sayılı yazısı ekinde yer alan ve vergi/sosyal güvenlik prim borçları ötelenmiş olan isteklilerin ihaleye katılımları için ilgili kurumlardan almış oldukları belgelerde yer alan “borcu vardır” ibaresinin Covid-19 salgını süresi boyunca kaldırı lmasına yönelik düzenleme yapılması talebini içeren yazı ve eklerinin gereği için Kurumumuza gönderildiği belirtilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağına ve Kamu İhale Kurumunun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığmın uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak da vergi borcu kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarını belirlemeye yetkili olduğuna hükmedilmiştir.

Bu çerçevede, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3 üncü maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun; 17.4 üncü maddesinde ise kesinleşmiş vergi borcunun belirlenmesinde esas alınacak hususlar düzenlenmiştir.

Anılan Tebliğin 17.3.2 üncü maddesinde, isteklinin ilgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecili ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olan prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ilerinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği, ayrıca, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmeyeceği açıklamalarına, Aynı Tebliğin 17.4.2 nci maddesinde ise isteklinin vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilmeyeceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, isteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katı lım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.

Tüm üyelerimize duyurulur