A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı bakanlar Kurulu Kararı) Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye veya Topluluk ‘ ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk’ ta ithal işlemleri tamamlanmış , gerekli gümrük vergisi , eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş , bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.
İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay işlemleri İTO Dış Ticaret Uygulama Birimi’nce gerçekleştirilir

Basit A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 7. Bölümü Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü uyarınca Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenen ve Gümrük İdarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.
Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracatlarda Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenebilen ve hiçbir onay yapılmaksızın doğrudan alıcı ülke gümrük idarelerince işleme alınan Basit A.TR Dolaşım Belgeleri Odamız Dış Ticaret Uygulama Biriminden temin edilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünler ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir.
Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünler ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir.
Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.MED Dolaşım Sertifikası

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen Odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.
Menşe Şahadetnamesini dolduran ve Başvuru Formunu kaşeleyip imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için Odamıza ibraz edilir ve tüm tetkikler yapıldıktan sonra onay işlemi tamamlanır.
Menşe ispat belgesi düzenlenen ülkelere yanı sıra menşe şahadetnamesi düzenlenmez. Diğer tüm dünya ülkeleri için menşe düzenlenebilir.

İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesi;

İhracatçı veya yetkili temsilcisi, Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu kurallara uygun olarak, Akit Tarafların resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılabilir. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış ekli formların 8 no.lu kutusunun içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır.

Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile bu Ek’ in diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

Malezya Menşe Belgesi

Türkiye’den Malezya’ya yapılan, Türk Menşeli ürünlerin ihracında düzenlenecek Malezya Menşe Belgesi, İngilizce olarak ve ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Bu durumda, form üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez. Ürünlerin tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılmalıdır.

Menşe Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, Menşe Belgesinin düzenleneceği ihracatçı Taraf ülkenin yetkili makamlarının talebi halinde, söz konusu eşyanın menşe statüsünü ve işbu Fasıl’ın diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu ispatlayan tüm ilgili belgeleri herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

Menşe Belgesi onaya yetkili makamlar, ürünlerin menşe statüsünün ispatı için gereken her tedbiri alırlar. Bu amaçla, İdareler, kendi iç mevzuatları uyarınca, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptirler.

Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, Belge üzerindeki 11 numaralı kutuda gösterilir.

Menşe İspat belgesi, hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya gümrük idareleri veya diğer yetkili makamlar bir Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda tatmin edilirlerse ait olduğu eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde Sonradan Verilmiştir şerhi ile onaylanabilir.

Anlaşma çerçevesinde her bir ürün için “0”, “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere bir takım istisna kategorileri (EK 3-1) belirlenmiştir.

Türkiye menşeli mallar ile ilgili Malezya’nın tarife takvimine aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.
Kurallara uygun doldurulan belgeler, Odamızca onaylanmaktadır.
D-8 Menşe İspat Belgesi
Bilindiği üzere, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılması gerekmektedir.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelere tercihli ticaret kapsamında yapılacak ihracat esnasında, bahse konu ürünün Anlaşma kapsamında olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için, yukarıda bildirilen taraf ülkelere ait, aşağıda linki bulunan Tavizli Listelerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Taviz Listeleri için esas alınan yıl 2008 yılı olarak belirlenmiştir. Bilahare 2008 yılı tavizleri esas alınarak HS 2012 güncellemesi yapılmıştır. Taviz listelerinde yapılacak indirimler ise, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 4 yılda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında olup tamamen elde edilmemiş veya üretilmemiş bir ürün, o ürünün fabrika çıkış fiyatının en az %40’lık kısmının bir taraf ülke menşeli olması ve o ülkede yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde işçilik veya işlem görmesi halinde diğer bir taraf ülkeye ithalatında tercihli ticaretten yararlanabilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 8’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki tercihli rejimden yararlanmaya ehil bir nihai ürün için bir taraf ülkede girdi olarak kullanılan ürünlerin, nihai üründeki taraf ülkeler menşeli toplam içeriğin %40’dan az olmaması ve o ülkede yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde işçilik veya işlem görmeleri halinde nihai ürünün işçilik veya işleminin gerçekleştirildiği taraf ülke menşeli olarak kabul edilmeleri mümkündür.

Bahse konu Yönetmeliğin 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bir taraf ülke menşeli girdilerin yüzdesinin belirlenmesinde aşağıda kayıtlı formülün esas alınabileceği belirtilmiştir.

Fabrika Çıkış Fiyatı-Menşeli Olmayan Girdilerin Kıymeti ×100≥%40

Fabrika Çıkış Fiyatı

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin, başka taraf ülkeye ithalatı esnasında, ilgili taraf ülke menşeli olduğunu ispat etmek üzere, söz konusu ihracatçı ülkede düzenlenen D-8 Menşe İspat Belgesi’nin ibrazı üzerine, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tavizli rejimden yararlanması mümkündür.

Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde hakkına sahiptir.

Kurallara uygun doldurulan belgeler, Odamızca onaylanmaktadır.

*Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamında kullanılmakta olan Menşe Belgesinin kullanımına devam edilecektir

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.
Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle odamızca onaylanmaktadır.
ABD ve Avustralya için Form A belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise Oda onayı zorunlu değildir. İhracatçı firmanın Form A belgesini doldurup göndermesi yeterlidir.

Hangi Ülkeye Ne Düzenlenir?

A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenen Ülkeler

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Kıbrıs
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

EUR.1/ EUR-MED Dolaşım Sertifikası Düzenlenen Ülkeler

PAAMK SİSTEMİ KAPSAMI ÜLKELER

 • AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri için )
 • FAS
 • İSRAİL
 • MISIR
 • TUNUS

PAAMK BÖLGESEL KONVANSİYONA TARAF ÜLKELER

 • AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri İçin )
 • EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç)
 • FAROE ADALARI
 • MOLDOVA
 • MAKEDONYA
 • SIRBİSTAN

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMI ÜLKELER

 • ARNAVUTLUK
 • BOSNA-HERSEK
 • KARADAĞ
 • KOSOVA

İKİLİ KÜMÜLASYON KAPSAMI ÜLKELER

 • GÜRCİSTAN
 • FİLİSTİN
 • ŞİLİ
 • MORİTYUS
 • BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ

NOT: AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri İçin ) FAS, İSRAİL, MISIR, TUNUS, EFTA (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Norveç) ÜLKELERİNE YAPILACAK İHRACATLARDA EUR.1 VEYA EUR-MED DÜZENLENEBİLİR. YUKARIDA SAYILAN DİĞER ÜLKELER İÇİN SADECE EUR.1 DÜZENLENMEKTEDİR.

Menşe İspat Belgesi Düzenlenen Ülkeler

İran Menşe İspat Belgesi

Malezya Menşe Belgesi

D-8 Menşe İspat Belgesi

 • Endonezya
 • İran
 • Malezya
 • Nijerya
 • Pakistan

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Düzenlenen Ülkeler

 • ABD
 • AVUSTRALYA
 • BEYAZ RUSYA
 • JAPONYA
 • KANADA
 • KAZAKİSTAN
 • RUSYA FEDERASYONU
 • UKRAYNA
 • YENİ ZELANDA

Yukarıda yazılı ülklerden Kanada ve Yeni Zelanda için resmi onay istenmediğinden, belge sadece ihracatçı firmanın ıslak kaşe ve imzası ile yurt dışı edilebilir.

Menşe Şahadetnamesi Düzenlenen Ülkeler

EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkeler hariç, tüm dünya ülkeleri için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir. İhracatçı firmanın EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkelerden birine Menşe Şahadetnamesi düzenlemek istemesi durumunda,

Menşe Şahadetnamesi ekinde sözkonusu ihracatla alakalı olarak EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenmeyeceğine dair, firmanın antetli kağıdına ıslak kaşeli ve imzalı bir taahhüt yazısı ve kapanmış Gümrük Çıkış Beyannamesi onay esnasında ibraz edilmelidir.