Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

NOT: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlar için düzenlenecek yerli malı belgelerinin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar 28.05.2021 tarih ve 31494 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yerli Aksam Yönetmeliği” kapsamında belirtilmiştir. Bu kapsamdaki aksamlar için bu hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Birliğimize gönderilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre “Yerli Malı Belgesi” nin birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur. İşlemlerin nasıl yapılacağı “Yerli Malı Belgesi Kılavuzu”nda belirtilmiştir. Yerli Malı Belgesi Kılavuzu ve “Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ile eklerine aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru evrakların aşağıdaki listeye göre sıralı olarak gönderilmesi gerekir. Gerekirse açıklama yapılabilir. Aşağıdaki listede talep edilen belgeler tam ve eksiksiz olmalıdır. Eksik belge durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Taahhütname
 3. İmza Sirküleri
 4. SMMM- YMM Ruhsatları
 5. Sanayi Sicil Belgesi (Firmaya Ait)
 6. Sanayi Sicil Belgesi (Tedarikçilere Ait)
 7. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (YKOHC)
  A, B, C ve D Formları
 8. Hammadde veya ara mal faturaları, yerli olan hammadde veya
  ara malların YMB veya SSB’leri
  (Faturaların Malzeme listesindeki (YKOHC – Ek.3-A) sıraya
  göre numaralandırılması gerekir.)
 9. İşçilik giderine esas teşkil eden belgeler
 10. Genel Giderlere esas teşkil eden belgeler
 11. Varsa firma tarafından başvuru esnasında Odaya verilen diğer
  belgeler

 

Yerli Malı Belgesi Ücret Tarifesi : 550 TL