Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet ortamının doğması ile birlikte; odamız yeni yönetim sistemlerine yönelmiş ve bu sistemleri kendine uygulama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Katılımlı yönetim, üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramların her geçen gün önem kazanması ile birlikte; odamız 2006 yılında kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya başlamış ve 12 Aralık 2006 tarihinde TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Kalite Politikamız

Tarihten günümüze gelen güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışı ile, ilkeliliği ve üyelerinin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı, kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hareket eden, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanan, ülkemizin ve tüccarın ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunan, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir kurum olmaktır.
Üye Memnuniyeti

 • Üye taleplerini en kısa sürede, güler yüzlü ve samimi bir hizmet anlayışla yerine getirme.
 • En iyi çalışma ortamında ağırlama ve kaliteli hizmet verme.
 • Üyeleri bilgilendirme ve doğru yönlendirme.
 • Ticari faaliyeti geliştirmeye yönelik, maddi ve manevi destek sağlamak.
 • Üyelere yönelik bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlemek; yerli ve uluslararası fuar ve diğer organizasyonları üyelere bildirerek katılımı sağlamak.
 • Hizmetlerin yasal mevzuata uygunluğu konusunda üyelere güvence vermek.
 • Tüccarın ve sanayicinin menfaatlerini korumak.Kanunlar hakkında üyelere bilgi vermek.
 • Üyelerinin görüşlerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde basına, televizyona ve radyolara iletir.

İş Planlaması ve Yönetim Sorumluluğu

 • İş organizasyonunu ve disiplini sağlar.
 • Yapılan işlerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Gerek ulusal gerekse uluslar arası platformlarda odayı en iyi şekilde temsil eder.
 • Kuruluşun kalite yönetim sistemini ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirir.
 • Hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak için, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli personel çalıştırır. Bu personelleri verim alınabilecek uygun kademelere yerleştirir.
 • Sürekli iyileştirmeye yönelik, personelin gerek iş alanı gerekse diğer mevzuatlar alanında eğitim almasını sağlar ve gerekli eğitimleri destekler.
 • Yönetim haftalık ve aylık olarak toplanır. Gerekli kararlar alınır ve talepler değerlendirilir. Sürekli iyileştirmeye yönelik hedefler kontrol edilerek uygulamaya konulur.
 • 5174 sayılı kanunun hükümlerine uygun hareket eder.

Hizmet Anlayışı

 • Zamanı en iyi şekilde kullanır.
 • Güler yüzlüdür ve pozitif davranır.
 • Planlı ve disiplinli çalışır.
 • 5174 sayılı kanun öncülüğünde mevzuatlara uygun çalışır.
 • Üye menfaatlerini kendi menfaati sayar.
 • Hizmetleri yürütürken teknolojiyi en üst düzeyde kullanır.
 • İthalat ve ihracata yönelik çalışmalar yapar, gerek ulusal gerekse uluslar arası platformda iş ilişkilerini arttırmak için karşılıklı iş tekliflerinin üyelere duyurur ve üyelerin ticari tanıtımını gerek bülten gerekse web ortamında yayınlar.
 • Hizmet alanları modern ve çağdaş dünya koşullarına uygundur.
 • Öneri ve Eleştiriye açıktır, gelişimden yanadır.
 • Paylaşımcıdır.
 • Destekleyicidir.
 • Eğitim ve seminerler düzenler, girişimcidir.
 • Üyelere yönelik insan kaynakları platformu oluşturur.
 • İletişime önem verir, bunu aylık bülten, dijital ortam ve sözlü olarak yerine getirir. Üyeleri, ticari ve diğer alanlarda bilgilendirir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda; web, mail, telefon , fax ve yazılı olarak genel bilgilendirme yapar ve bunları kayıt altında tutar.
 • Amacımıza ulaşmak için kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak.

Topluma ve Devlete Karşı Sorumluluklar

 • Kanunları ve tüzükleri uygular ve gereklerini yerine getirir.
 • Eğitim kurumları açar ve destek verir.
 • Bölgedeki fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara sosyal yardımda bulunur.
 • Kanun çerçevesinde fakir öğrencilere burs verir.
 • Ticari faaliyeti geliştirmeye yönelik tesisler açar ve gerekli finansmanı sağlar.

Çalışanlarına Karşı Sorumluluk

 • Adil ücret öder.
 • Sosyal haklarını gözetir.
 • Eğitimine önem verir.
 • Din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmaz
 • Çalışanların başarı ve iş performanslarına yönelik motivasyonlarını artırmak için ödüllendirme yapar.

Çevre

 • Sarf malzemelerini (kağıt vb.) israf etmeden kullanmak ve geri dönüşümünü sağlamak.
 • Çevresel faaliyetlere finanssal destek vermek ve katkıda bulunmak.
 • Çevre düzenlemesi yapmak ve bunu idame etmek.
 • Çevreyi kirletici ve yıpratıcı faaliyetlerden uzak durur ve bu konu ile ilgili eğitimler düzenlemek.

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz
Üye memnuniyetini esas alan, sürekli gelişen, güçlü, güvenilir, katılımcı, yön veren, çevreye-insana ve yasalara saygılı, küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, Gemlik’in toplam değerini artırmak için çalışan aktif bir oda olmaktır.

 • Üye memnuniyeti önceliği olan ve üye gibi düşünen bir oda.
 • Gemlik’in bölgesel kalkınmasında liderlik yapan bir oda.
 • Toplumsal ihtiyaçlara cevap veren bir oda.
 • Eğitimi destekleyen bir oda.
 • Hukuka saygılı bir oda.
 • Paydaşlarına sürekli katkı sağlayan örnek bir oda.
 • Ticari ilişkilerin ve Gemlik’in ekonomisinin geliştirilmesinde aktif rol alan bir oda.
 • Çağdaş kaliteli hizmeti mümkün olan en kısa zamanda yerine getiren bir oda.
 • Tarafsız, şeffaf, hızlı ve doğru hizmeti veren bir oda.
 • Üyeler arasındaki katılımcılığı ve paylaşımcılığı en üst seviyeye ulaştırmaya çalışan bir oda.

Vizyonumuz
Geleneğine bağlı, geleceğe dönük, yenilikçi, bölgesinde ilkleri başaran, tarım, sanayi ve ticarette değer yaratan, üyeleriyle ve dünya ile bütünleşmiş öncü bir kurum olmaktır.

 • Ticarete ve sanayiye yön veren Türkiye’de öncü ve lider bir oda.
 • Üye ve toplum odaklı sosyal faaliyetlerde bulunan; sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bölgesinde lider olmayı hedefleyen bir oda.
 • Üyelerin kurumsallaşması sürecinde rehberlik eden bir oda.
 • Üyelerin mesleki faaliyetlerinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlayan bir oda.
 • Çağdaş ve Dünya standartlarında bir oda.
 • Çevre, bilim ve teknolojide yön veren bir oda.

Odamız 2007 yılında, TOBB Akreditasyon Sitemine aday olmuştur. 2008 yılı itibari ile adaylık çalışmalarına devam eden odamız,

çalışmalarını ve faaliyetlerini akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen geliştirme ziyareti ve eksiklerimizin tamamlanması sonucunda 06/06/2008 tarihinde Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetim sonucunda AKREDİTE olmaya hak kazanmıştır. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bugün, Türkiye genelindeki 364 oda ve borsa içinden bu güne kadar akredite olmaya hak kazanmış 68 odadan biridir.

Nedir Bu Akreditasyon Sistemi?

Oda Sistemimizin iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi; EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modeli olarak Birliğimiz tarafından geliştirilmiştir. 2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsalarımızın da sisteme dahil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüşmüştür. Oda/Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir. Hedefimiz, tüm Oda/Borsalarımızın gelecek dönemlerde bu “Beş Yıldızlı Hizmet Yarışı”na katılmalarıdır.

Nedir Bu Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9000)?

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

Neden TS EN ISO 9001?

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
Pınar AKIN
pinar@gtso.org.tr