Kapasite Raporu Nedir?
Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir. Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları ham maddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu İçin Hazırlanacak Belgeler
Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği iş yeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

 1. Dilekçe
 2. Kapasite Raporu İstek Formu (Makine Teçhizat Bölümü Mali Müşavirce Onaylanacak, Değerleri Girilecek)
 3. İş yerindeki makine ve teçhizatın “mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değerini gösterir; Onaylı Yazı
 4. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
 5. Mal sahibi ise iş yerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
 6. Kapasite raporu düzenlenecek iş yerindeki personele ilişkin son aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
 7. Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 8. Kiralık olan bina ve iş yeri sözleşmeleri,
 9. Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 10. Vergi levhası fotokopisi,
 11. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
 12. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
 13. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 14. Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

Kapasite Raporu İstek Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Rapora yazılan makinelerin yaşları (0-5 , 6-10 , 10 ve üzeri) şeklinde yazılacaktır.
 • Rapora yazılan makinelerin güçleri (kw) cinsinden yazılacaktır.
 • Rapora yazılan makinelerin “yerli mi, ithal mi” oldukları rapora yazılmalıdır.
 • Genel bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. (Adres, telefon , e-mail vb.)
 • Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.

Uyarı: Form eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır. Eksik doldurulan başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Ayhan YILDIZ
Sanayi Sicil Müdürü
224-5131023 (Dh.105)