A. Ergin ERENOĞLU

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi

Hacı USLU

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi

Mehmet AKIN

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi

Hesapları İnceleme Komisyonunun Görevleri

  • Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek,
  • Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek,
  • Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmek,
  • Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenleyerek meclise sunmak,
  • Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Meclis tarafından incelenmek üzere gönderilen hazırlık bütçesini, Meclisin belirlediği süre içerisinde incelemek ve raporlamak,
  • Yönetim Kurulu’nca Meclise sunulan Oda kesin hesaplarını Meclis’in belirlediği süre zarfında incelemek ve Meclis’e rapor sunmak,
  • Tahsilat ve harcamayla alakalı muhasebe işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol ederek mevzuata aykırı bir tespit olması durumunda meclise rapor sunmak,
  • Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek.