İş makinesi tescili, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut iş makinelerin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması işlemidir.

İş Makinesinin Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

Gerekli Belgeler (İlk defa tescili yapılacak araçlar için)

 1. İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu
 2. Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
 3. Teknik Belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve Ek 3’deki bilgileri içerecektir.)
 4. Şirket Yetkilisi (İmza Sirküleri/Beyannamesi) veya Vekaletname

Gerekli Belgeler (İkinci el devir işlemleri)

 1. Noter Satış Sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir.)
 2. Şirket Yetkilisi (İmza Sirküleri/Beyannamesi) veya Vekaletname
 3. İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu
 4. Odamıza kaydı olmayanlar için Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 5. İş makinesi tescil belgesinin kaybedilmesi durumunda mahalli gazeteye verilmiş zayi ilanı ve dilekçe talep edilir. Noter satışı yapıldıktan sonra belgenin kaybedilmesi durumunda da aynı yöntem geçerlidir. Gazete ilanını, iş makinesinin yeni sahibinin vermesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler (Kayıp Ruhsat İşlemleri)

İş makinesi tescil belgesinin kaybedilmesi durumunda mahalli gazeteye verilmiş zayi ilanı ve dilekçe talep edilir.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Gazete İlanı

İlişki Kesme İşlemleri (Yurt Dışı)

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinalarının Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların Odamızla ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Yurt dışına İhraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evraklar;
 • Odamıza  hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe,
 • İhracat Faturası aslı (yurt dışına kesilen),
 • İş Makinası Tescil Belgesi,
 • TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden yapılan başvurunun ekran görüntüsü,
 • İmza sirküleri veya Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
NOT: İlişik Kesme İşlemleri; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/12 sayılı genelgesine istinaden; “1057 kodlu TPS-TOBB- İş makineleri ilişik kesme belgesi başvurusu” ile yapılmaktadır.