İBAN Numaralarımız

TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28

TR79 0006 2001 6050 0006 2986 99

TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48

TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01

TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30

TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02

TR94 0006 7010 0000 0063 5407 78

TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26

TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01

TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22

TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56

Bankaya aracılığı ile ödeme işlemlerinde , firma adı ve paranın hangi işlem için yatırıldığını mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Kapasite Raporu Bedeli, Aidat Bedeli, Ekspertiz Raporu Bedeli vb.)

Fatura Bilgilerimiz

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası / Hamidiye Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı No : 136 16600 Gemlik- BURSA
Gemlik V.D / 844 001 34 71

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Yıllık aidat için bulunulan yıl da tespit olunan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

Yıllık Aidat

  • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
  • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar. Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
  • Yıllık aidat firmaların sermaye ve özvarlık toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
  • Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

Munzam Aidat

  • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.
  • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmaktadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.
  • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Yıllık aidat ve munzam aidat haziran ve ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.