Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere  eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Geçici İhracat Ekspertizleri

Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalar ileGümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

Gemlik gümrüklerinden çıkış yapılacak olan tüm eşyalar için Odalar nezdinde sadece Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan rapor alınması gerekmektedir.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:
1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
2. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
3. İthalata ilişkin fatura fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
4. İç piyasa alış fatura fotokopisi (iç piyasadan alınmış bir eşya ise)
5. İhracat işlemine ilişkin fatura (Düzenlenmişse)

Başvuru Dilekçesi

Geçici İthalat Ekspertizleri

Gümrük mevzuatı gereğince gümrük idarelerince düzenlenen izin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedeninin belirlenmesine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen

İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen

İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin (tamir edilme, işlem görme, montaj, yeni üründe girdi olarak kullanma vb.) sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporlarıdır

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:
1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
2. Geçici ithalata esas olan ve gümrük idarelerince düzenlenen İzin Formu fotokopisi
3. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi
4. İthalata ilişkin fatura fotokopisi
5. İhracat işlemine ilişkin fatura (Düzenlenmişse)

Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen,

D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporlarıdır

DİİB belgesinde “Ekspertiz Raporu” şerhi bulunan üye firmalarımızın; yapılan kontrollerde ve belge kapatma süreçlerinde mağdur olmaması adına, Belge Süresi içinde ve ithalat/ihracatın devam ettiği süreçte Odamıza müracaat ederek ara tespit yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.
Gerekli Evraklar:

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:
1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
2. D.İ.İ.B. fotokopisi
3. Hammadde sarfiyat tablosu (Firma kaşeli-imzalı) ile birlikte aşağıda linkleri verilen,
4. EK-1 Dahilde İşleme İzin Belgesine Ait İthalat Listesi
5. EK-2 Dahilde İşleme İzin Belgesine Ait İhracat Listesi
6. Taahhütname

EK-1 Dahilde İşleme İzin Belgesine Ait İthalat ListesiEK-2 Dahilde İşleme İzin Belgesine Ait İhracat ListesiTaahhütnameHammadde Sarfiyat Tablosu

Gümrük Ekspertizleri

İthalat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara (İthali söz konusu maddelerin tanımlanması, kullanılmış/yeni/yatık/defolu olup olmadıkları, bir set/ünite oluşturup oluşturmadıkları, imalat tarihleri, GTİP belirlenmesi açısından tespit vb.)yönelik olarak düzenlenen,

Serbest Bölge için hurda tespit raporları
İhracat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporlarıdır

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:
1. İlgili Gümrük Müdürlüğü yazısı
2. İthalata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura, özet beyan vb.)
3. İhracata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura v.b.)
4. Makine teknik katalogları, teknik resimleri

Başvuru DilekçesiBaşvuru Dilekçesi (Hurdaya Ayırma İşlemleri İçin)

Fiili Tüketim Belgeleri

Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

Örneğin;

  1. Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükmü uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz edilmek üzere düzenlenen ve temin edilecek olan ürüne ait talep edilen döneme ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.
  2. Özel Tüketim Kanunu gereğince vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik mahsup işlemlerinde kullanılmak üzere, talep edilen döneme ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Fiili Tüketim Belgesi ve Taahhütname (Yeminli Mali Müşavir Onaylı)
  3. Onaylayan Yeminli Mali Müşavire ait faaliyet belgesi fotokopisi.
  4. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Raporu

Gıda İşletmeleri İçin Ekspertizler

TOBB’dan aldığımız bir yazıda son günlerde bazı odalarımızca sınai tipte bir üretimden gerekli olan makine ve teçhizatın bulunmadığı gerekçesi ile bazı gıda işletmelerine kapasite raporu düzenlenemediği belirtildiğinden konu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda, kapasite raporu düzenlenemeyen işyerleri için odalarca verilecek ”Kapasite Raporu düzenlenememiştir” yazısına istinaden, işletmenin ortalama beygir gücü ve toplam personel sayısına ilişkin tespitlerin Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler ile tespit edileceği ve bu belgenin kapasite raporu yerine geçmesi gerektiğinin 05.10.2004 tarihinde tamim edildiği bildirilmiştir. Buna göre;

KAPASİTE RAPORU DÜZENLENEBİLECEK GIDA İŞYERLERİ
1. Gıda maddelerinin fabrikasyon halinde seri veya standard üretilmesi,
2. Üretilen gıda maddelerinin toptan satışının yapılması,
3. Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapılması,
4. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin yetiştirildikten sonra fabrikasyon şekilde işlenmesi ve yeni bir ürün elde edilmesi halinde,kapasite raporu düzenlenir.

KAPASİTE RAPORU DÜZENLENEMEYECEK GIDA İŞYERLERİ
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standard üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerlerinden,

1. Taş Fırınlar(Odunlu),
2. Elle paket1eme veya do1um yapanlar (meyve, sebze, yumurta paketleme­shrinkleme vb.),
3. Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte vb. hazırlama,
4. Kasaplar,
5. Soğuk Depolama(Muhafaza) işleri ( Şoklama ve dondurma işlemi hariç ) ,
6. Perakende satış yapan,
7. Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,
8. Tatlıcılar,
9. Dondurmacılar,
10. Yufka, kadayıfçılar,
11. Simitçiler,
12. Börekçiler,
13. Mantı, erişte, katmerciler,
14. Pastaneler,
15. Kuruyemişçiler,
16. Turşucular, salamura yapanlar,
17. Marketlerdeki her türlü reyonlar ( unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar vb.),
17. Hayvan yetiştiriciliği (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık vb.)
18. Her türlü tarımsal ürün, bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek vb.)
19. Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,
20. Yumurta, civciv üretimi,
21. Süt toplama tesisleri,
22. Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,
23. Elle kesim yapılan mezbahal ara kapasite raporu düzenlenemez. *

*Not: Yukarıdaki listede yer almayan ve 1.maddede belirtilen şartları sağlamayan benzer işletmeler de aynı kapsamda değerlendirilmelidir.

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

Fire Raporları ve Zaiyat Oranları Tespiti

Üyelerin imalatlarında meydana gelen fire oranlarının tespitine yönelik olarak düzenlenen fire raporları, üyemiz firmaların yazılı talebi üzerine, görevlendirilen ekspertiz heyetince firma işyerinde yapılan inceleme sonucu, ilgili Meslek Komitesinin görüşü ve gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı alınarak düzenlenmektedir.

Söz konusu fire ekspertiz raporları genellikle, ilgili Vergi Dairesine ve Dahilde İşleme İzin Belgesi uygulamalarında kullanılmak üzere, T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne, İhracatçılar Birliklerine ibraz edilmek üzere talep edilmektedir.

 

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

Tespiti Yapılan Fire ve Zaiyat Oranları

ÜRÜN VEYA HAMMADDE ADI

 

TESPİT EDİLEN FİRE ORANI

 

YÖNETİM KURULU KARAR NO

 

AÇIKLAMALAR

 

SALAMURA ZEYTİN (200-250TANE ARASI PARLAK ZEYTİNDE)

 

% 17 – 28

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

SALAMURA ZEYTİN (250-300 TANE ARASI PARLAK ZEYTİNDE)

 

% 13 – 20

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

SALAMURA ZEYTİN (300-350 TANE ARASI PARLAK ZEYTİNDE)

 

% 10 – 15

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ  EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

SALAMURA ZEYTİN (350-400 TANE ARASI PARLAK ZEYTİNDE)

 

% 5 – 10

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

SALAMURA ZEYTİN (İRİ KIVIRCIK ZEYTİNDE)

 

% 8 – 15

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

SALAMURA ZEYTİN (ORTA BOY KIVIRCIK ZEYTİNDE)

 

% 5 – 10

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

SALAMURA ZEYTİN (UFAK BOY KIVIRCIK ZEYTİNDE)

 

% 3 – 6

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

KURUTMA ZEYTİN (ISIL İŞLEME TABİ TUTULMUŞ)

 

% 25 – 45

 

48/15 09.12.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

ALAŞIMLI/ALAŞIMSIZ SOĞUK HADDELENMİŞ

 

KAPLAMASIZ/GALVANİZ KAPLI SAC,DEKAPE SAC

 

% 6- 7

 

10/07 09.03.2016

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR –EKONOMİK DEĞERİ VAR

 

GALVANİZLİ BORU ÜRETİMİ SIRASINDAKİ ÇİNKO FİRESİ

 

% 38 – 40

 

12/06 23.03.2016  

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR –EKONOMİK DEĞERİ VAR

 

PVC GRANÜL

 

% 1,80 – 2

 

46/11 26.11.2015

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

YANMA ODALARI İÇİN HASSAS İŞLEME PARÇALAR

 

% 45 – 60

 

21/05 25.05.2016

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TALAŞ – EKONOMİK DEĞERİ VAR

 

PLASTİK GRANÜL HAMMADDE

 

%2,90 – 3,40

 

07/19 10.05.2017

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ –EKONOMİK DEĞERİ YOK

 

 

 

 

 

 

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR  – EKONOMİK DEĞERİ VAR

 

 

 

 

 

 

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR  – EKONOMİK DEĞERİ VAR

 

Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

Madde 29 — Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

Başvuru Dilekçesi
AyhanYILDIZ
Sanayi Sicil Müdürü
224-5131023 (Dh.105)