Skip to main content
search
Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünler ile yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY)’de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihli talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği; IKBY Bakanlar Kurulu’nca yeni bir düzenleme yapılacağı; bazı işadamlarının, IKBY Yatırım Kurulu’nun geçici çözüm olarak sunduğu öneri çerçevesinde, sınırda bekleyen sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat sürecinde tahakkuk edilecek vergileri teminat olarak yatırması yoluyla tırların geçişine izin verildiği bilgisi iletilmiştir.
Bu defa, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan yazıda,
-Konu hakkında müteaddit defalar yapılan görüşmelerde yetkililerce; kararın IKBY Başbakanı talimatı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nca yürürlüğe konulduğu, yeniden düzenleme amacıyla bir komisyon marifetiyle çalışmaların devam ettiği, benzer yönde bir karar çıkacağının tahmin edildiği, ancak yeni kararın eskisi gibi her türlü ürünü değil selektif olarak bazı ürünleri kapsayacağının ifade edildiği, ancak bugüne kadar yeni bir düzenlemenin yürürlüğe konulduğu yönünde bilgi alınamadığı,
-IKBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve İbrahim Halil Gümrük Müdürü ile yapılan görüşmelerde; henüz genel bir düzenleme yapılmadığı, ancak karar öncesi uygulamalar kapsamında muafiyet imkanından faydalanan kişi/işletmelerin cari dönemde de muafiyetlerden istifade edebileceklerinin anlaşıldığı; bunun için talep sahibinin daha önce muafiyet istihsal ettiği kuruma başvurması gerektiğinin ifade edildiği; ilgili kurumun söz konusu kişinin talebini uygun görerek IKBY Bakanlar Kurulu’na sevk etmesi ve buradan talep yönünde bir karar çıkartması halinde muafiyetler mekanizmasının işlemeye devam edeceğinin belirtildiği; kararın istihsalini müteakip ilgili gümrük idaresine bildirilmesi için Bakanlar Kurulu’nca Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na iletildiği ve sürecin halihazırda bu şekilde işlediği bilgisi alındığı,
-Diğer taraftan, 24 Nisan’dan sonra yeni kararın/mekanizmanın uygulamaya konulmasına kadarki süreçte, geçici çözüm olarak, muafiyet belgesi sahiplerine “gümrük vergilerini teminat göstererek işlemlerini ikmal etme” imkanı sunulduğu ve istekli firmaların bu durumdan faydalandırıldığı, ancak bahsi geçen mezkur görüşmelerde zikredilen yetkililerce ifade edildiğine göre; söz konusu süreçte geçici çözüm olarak gümrük vergilerini teminat göstererek ithalat gerçekleştirmiş firmaların 24 Mayıs 2020 tarihine kadar yukarıda bahsedilen şekilde ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlar Kurulu’ndan bir muafiyet istihsal edememeleri durumunda teminata alınan vergilerinin kesin tahsilata çevrilerek irat kaydedileceğinin anlaşıldığı kaydedilmektedir.
Üyelerimize duyurulur.