Skip to main content
search
İlgi: Ticaret İl Müdürlüğü’nün 12.03.2020 tarih ve 39736411-435.99 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda: 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) ile 5957 sayılı Sebze ve Meyve İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Fatura, e-İrsaliye ve e -Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçmeleri zorunlu kılınmıştır.
Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların, bu konuda özel olarak uygulamaya konulan “hal tipi” e-belgeyi (e-fatura, e-arşiv fatura, e-mustahsil ve e-irsaliye) kullanması ve hal tipi e-belgelerde o işleme dair HKS’ye yapılan bildirime ilişkin künye numarasının yazılması zorunlu hale getirilmiştir.
Üyelerimize duyurulur.