Skip to main content
search
07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde gerçek ve tüzel kişilerin yetki ve sorumlulukları; 7. maddede “14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre izin almakla yükümlü olanlar topladıkları, ürettikleri, paylaştıkları ya da sattıkları coğrafi verilere ilişkin veri bilgilerini Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydetmekle ve güncellemekle yükümlüdür.” ve 14. maddesinin 4. Fıkrasında da “Gerçek ve tüzel kişilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması ; Bakanlıkça gerek görülmesi halinde güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanması ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Bakanlık iznine tabidir.” olarak düzenlenmiştir.
Bu kapsamda İlimiz sınırları içinde coğrafi verileri toplayan, üreten, paylaşan veya satışını yapan gerçek ve tüzel kişilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) izin almaları ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kayıt olmaları gerekmektedir. Valilik tarafından faaliyetlerine izin verilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerekli işlemleri tesis etmeleri gerekmektedir. Ayrıca söz konusu kararnamenin 18. Maddesinde “Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin üretimi ve paylaşımı amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan proje ödenekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesine konulur. Bu kapsamda yürütülen projeler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydedilir.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları adına coğrafi verileri toplayan, üreten, paylaşan veya satışını yapan gerçek ve tüzel kişiler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bahse konu projeyi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydetmesi sonrasında faaliyetlerini kayıt edecek ve izinler düzenlenecektir.
Üyelerimize duyurulur.