Skip to main content
search

Sayın Üyemiz;

09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, odamıza ödenmemiş yıllık ve munzam aidat borcu olan üyelerimiz, borçlarını gecikme cezası uygulanmadan peşin veya 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler.

Yapılandırma, oda üyelerinin 30.04.2021 tarihi itibariyle daha önceki dönemlere ilişkin (2020 dahil) vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. Bu itibarla 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında olacaktır.

7326 sayılı kanun kapsamında, borçlarını yapılandırmak isteyen üyelerimiz, 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecektir. Başvuru odamıza fiziksel olarak yapılabileceği gibi ebelge.tobb.org.tr veya e-devlet üzerinden de yapabileceklerdir. Başvurularda gecikme faizi tamamen silinecek olup azami 6 taksitte eşit olarak ödenebilecektir. Borcunu peşin olarak veya taksitli olarak ödemek isteyen üyelerimiz 31.10.2021 tarihine kadar, ayrıca borcun gecikme faizleri silinmiş ana para tutarını ödeyebilecekleridir. Başvuru esnasında üyelerimizin kaç taksitte ödeme yapacağını bildirmesi gerekmektedir.

Ana para borçlarını yapılandıran üyelerimiz, ilk taksit 31.10.2021 olmak üzere aidatlarını her ayın son günü ödeyebilirler.  Bu itibarla azami 6 taksitte ödenen yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 31.03.2022’dir.

Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir. Yapılandırması iptal olan üyelerimizin; kanun kapsamında aidat ödemelerinden ve takibinden sorumlu olup gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi veya aksatılması hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Daha önce yayınlanan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırması yapılmış olan alacaklar kural olarak 7326 sayılı Kanun kapsamında değildir. Bu üyelerimiz 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarını ödemeye devam etmelidirler. 7256 sayılı kanun kapsamında olup, taksitlerden herhangi birisini ödemediği için yapılandırması bozulan üyelerimiz ise 7326 sayılı kanun kapsamında borçlarını yeniden yapılandırabilirler.

Ayrıca yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimizin yapılandırmaya konu olan borçları ile ilgili dava açmamaları, açılmış olan davalarından vazgeçmeleri şarttır. Yine bu kanunun yayınlanmasından önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Tüm Duyurular