Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 09.07.2021 tarihli ve 65509857 sayılı yazı.
İlgi’de kayıtlı yazıda, 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 9/7/2021 tarihli 2021/18 sayılı ekte bir örneği sunulan Genelge’nin yayımlandığı bildirilmektedir.

İlgi:25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkartılmıştır.
2. Genelgenin 3 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından
gümrük müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır.”
3. Genelgenin 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular