Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.01.2022 tarihli ve 71210966 sayılı yazı.
Menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair Odalarımızca Birliğimize yapılan başvurular, gerek görülmesi halinde Ticaret Bakanlığı’nın görüş ve talimatına sunulmaktadır. Bu defa da, Gümrük Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşyanın garanti kapsamı
dışında tamir amacıyla Gümrük Birliği ülkelerine geçici ihraç edilmek istenmesi durumunda, eşyaya ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin firmalarca Odalarımızdan talep edildiği bilgisi, muhtelif tarihlerde Birliğimize iletilmiştir. Söz konusu eşyalar için, Odalarımız tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurulmuştur.

Konu hakkında Bakanlıktan alınan ilgide kayıtlı yazıda, A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümlerin,Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar’da düzenlendiği belirtilmiştir. Söz konusu Karar’da yer verilen maddelerin, A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracı durumunda düzenlenecek bir belge olmasına yönelik şekilde kurgulanan hükümler olduğu açıklanmıştır.

Yazıda devamla, bu itibarla A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanarak, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar’da ilgili hükümlerine yer verilen INF 2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Tüm Duyurular