viagra cialis levitra kamagra cialis farmacia senza ricetta tecniche per durare di più a letto bicarbonato farmacia prezzo
Hasan YILDIRIM

Hasan YILDIRIM

Meclis Başkanı
Bilgiler Özgeçmiş
Ahmet COŞKUN

Ahmet COŞKUN

Meclis Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Necmi HASBUDAK

Necmi HASBUDAK

Meclis Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Abdullah IŞIK

Abdullah IŞIK

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Abdullah KAVLAK

Abdullah KAVLAK

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Ahmet ÇAKMAK

Ahmet ÇAKMAK

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Alaattin AKCAN

Alaattin AKCAN

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
A.Ergin ERENOĞLU

A.Ergin ERENOĞLU

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Fatih BULUK

Fatih BULUK

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Ferhat KURT

Ferhat KURT

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Hacı USLU

Hacı USLU

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Haluk GÜVENİŞ

Haluk GÜVENİŞ

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Hasan HAMALOĞLU

Hasan HAMALOĞLU

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Mahmut  Kamil SOLAKSUBAŞI

Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet AKIN

Mehmet AKIN

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet Ali KAYA

Mehmet Ali KAYA

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet ANAR

Mehmet ANAR

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Nurettin HOCAOĞLU

Nurettin HOCAOĞLU

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Paşa AĞDEMİR

Paşa AĞDEMİR

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Sedat AYDIN

Sedat AYDIN

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Semih AŞKIN

Semih AŞKIN

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Şefik YILMAZ

Şefik YILMAZ

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Anıl BEKÇE

Anıl BEKÇE

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Hacı ÖRNEK

Hacı ÖRNEK

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Ahmet Tezcan PEKER

Ahmet Tezcan PEKER

Meclis Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

MADDE 16 - Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

Oda Meclisinin Görevleri

MADDE 17 -Oda meclisinin görevleri şunlardır:

a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.

e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.

h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.

ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.

n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.

o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.

r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.