Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 07.12.2020 tarih ve 10632 sayılı yazısı,
İlgide kayıtlı yazıda, TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının 6 ncı Maddesi 3 üncü fıkrasında ” …… (e) bendinde belirtilen ücret her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almaktadır.

28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) çerçevesinde yeniden değerleme oranı 2020 yılı için% 9,11 (dokuzvirgülonbir) olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının 6 ncı Maddesi 1 inci fıkrasında yer alan TIR Sistemine giriş ücreti O 1/01/2021 tarihinden itibaren 1.280,- TL olarak uygulanmak üzere 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.