cialis generico prezzo piu basso ally dimagrante sildenafil 25 mg tadalafil 20

Ustalık Sınavları

31 Mart 2016

İlgi: TOBB'nin 18.03.2016 sayılı ve 0515-92/5761 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ustalık sınavları hakkında bilgi amaçlı olarak TOBB'ne gönderilen 25.02.2016 tarihli ve E.2181173 sayılı yazıya atfen;

a) 03.07.2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

b) 25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ,

c) 16.09.2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Mesleki Eğitim Kurulu Kararı,

ç) Ağustos 2011 tarihli ve 2647 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 1. ve 2. Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge,

İlgi (b)'de kayıtlı Tebliğ kapsamında bulunan meslek dallarından kalfalık belgesi alarak Tebliğ'de belirtilen 26.05.2016 tarihinden sonra yapılacak olan 2016 Haziran sınav döneminde ustalık sınavlarına girmek zorunda olanların ve işyerlerinin mağduriyet yaşayacakları belirtilmektedir.

İlgi (b)'de kayıtlı Tebliğin Belge Zorunluluğu başlıklı 3. maddesinde "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için 1. fıkradaki belge şartı aranmaz." denilmektedir. Buna göre söz konusu meslek dallarında Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde belgelendirmenin yapılması gerekmektedir.

İlgi (c)'de kayıtlı Kurul Kararının 11. maddesi ile 3308 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesindeki şartlara sahip olanlara altı ay süre ile ek müracaat süresi verilmiştir.

İlgi (ç) Tebliğin Ustalık belgesi verilmesi başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında ise: "Kanunun Geçici 1. maddesine göre doğrudan kalfalık sınavına girmeye hak kazananlardan, mesleğinde 5 yıllık çalışmışlığını da Ek-3 form ile belgelendirmeleri halinde, kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavına alınırlar. Bunların müracaatlarında Ek-2 ve Ek-3 belgeleri ve ekleri birlikte istenir." denilmektedir.

Bu müracaat ve denklik şartlarını taşıyanlardan 2016 Şubat kalfalık/ustalık sınav döneminde başarılı olarak kalfalık belgesi alanlar ustalık sınavlarına ancak 2016 Haziran kalfalık/ustalık sınav döneminde girebileceklerdir.

Bu durumda ilgi (b)'de kayıtlı Tebliğde belirtilen sürenin 26.05.2016 tarihinde dolduğu dikkate alındığında söz konusu mesleklerde işyerleri ve çalışanlar cezai müeyyidelerle karşılaşabileceklerdir.

İlgi (a) Yönetmeliğin kalfalık, ustalık ve iş pedagojisi kursu sınavları başlıklı 86. maddesinde: "Kalfa veya usta olmak isteyenler için kalfalık veya ustalık sınavı açılır. Bu sınavlar, haziran ve eylül ayları ile şubat ayının son iki haftasında yapılır. Gereksinim duyulması durumunda mart ayı içinde de kalfalık ve ustalık sınavları yapılabilir." denilmektedir.

Buna göre işyeri ve çalışanların mağdur olmamaları için, 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarında kalfalık belgesi olan veya 2016 Şubat dönemi kalfalık sınavlarına girerek başarılı olanlardan 2016 Haziran dönemi ustalık sınavlarına girmeye hak kazananlar için 2015-2016 eğitim öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması şartıyla 2016 Mart ayı içerisinde sadece ustalık sınavlarının yapılabilmesi Genel Müdürlükçe uygun mütalaa edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Tüm Duyurular