gel ritardante in farmacia cardioaspirina generico super cialis tecniche per durare di piu in un rapporto per un erezione duratura


Genel Sekreter Vekili
Emre Gemicioğlu 
emre@gtso.org.tr
224-5131023 (DH 104)

Genel Sekreterin Görevleri

 • Genel Sekreter, Oda memur ve hizmetlilerinin amiridir.
 • 5174 Sayılı kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Oda’nın işlem ve yazışmalarını idare etmek, Oda tarafından verilecek belgelerin tanzim edilmesi ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Oda bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.
 • GTSO’nun bina ve demirbaşlarının korunması yönünde gerekli çalışmaları denetlemek ve bunlara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak.
 • GTSO’nun servislerinin hızlı, verimli ve yeterli hizmet sunmalarını sağlayacak tedbirleri almak.
 • Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, görüşme konularına ilişkin açıklamalarda bulunmak.
 • Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aykırılık ve aksaklıkları önleyici tedbirler almak.
 • GTSO tarafından yapılan sürekli ve süresiz yayınların yönetimini koordine etmek.
 • Oda’nın ihtiyacını karşılamak için gerekli olan harcamaları Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sınırlar içinde yapmak.
 • Yönetim Kuruluna, yıllık faaliyet raporlarının zamanında düzenlenerek sunulmasını sağlamak.
 • Oda personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneri sunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait dosyaların düzenlenmesi ve saklanmasını sağlamak.
 • Genel Sekreter yardımcıları arasında iş ve görev dağılımı yapmak. Genel Sekreter yardımcılarının birden fazla olması halinde hangisinin vekalet edeceğini Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesini sağlamak.