DUYURU 1
14.04.2018 Cumartesi Günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üye seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimi Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacaktır. 21.04.2018 Cumartesi Günü ise Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri seçimi 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ayrı ayrı sandıklarda aynı sandık kurulunca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacaktır.

OY VERME İŞLEMİ
Oy verme işlemi saat 08.00’den 17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır. Listede adı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verenin kimliği Oda veya nüfuz cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen belge ile kanıtlanması, Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicili Müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanan Sandık Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Ticaret Sicili Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dâhil olmak üzere Oda seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez. Gerçek kişi üyeler, oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekâleten oy kullanılamaz. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekâleten oy kullanamaz.

Seçme Yeterlilikleri;
a)    Oda organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için odaya en az iki yıl kayıtlı olmak,
b)    Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

Seçilme Yeterlilikleri:
a)    Oda organlarına seçilebilmek için seçim tarihi itibarıyla, en az iki yıldan beri odaya kayıtlı olmak,
b)    Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak.

DUYURU 2
18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 83. Maddesinin beşinci fıkrası ile 84. Maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak yürürlüğe girmiş “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik“ Madde 8: Vergi Mükellefiyetinin Takibi gereğince;

29.01.2013 tarih ve 28543 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 2013/4244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsaların organ seçimlerinin 2018 yılı Nisan ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması hüküm altına alınmıştır. Bu hükme bağlı olarak yukarıda belirtilen yönetmelik ve madde gereğince;

“Meslek Komitesi ve Meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükelleflerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir“ denilmektedir. Yönetmelik hükmü gereğince Gemlik Ticaret ve Sanayi odası üyelerinin vergi mükellefiyetine ait bazı bilgileri odamız ilan panolarında 20-26 Şubat 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde odamızda incelemeye açık olacaktır.

Üyelerimiz, vergi mükellefiyetine dair bilgileri bu tarihler arasında kontrol edebilirler. Kayıtlarının eksik veya hatalı olduğunu tespit eden üyelerimiz bu tarihler arasında odamıza dilekçe ve vergi levhası örneği ile başvurarak düzeltilmesini talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda odamız kayıtlarının üyelerimiz tarafından geçerli kabul edilmiş sayılacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur


DUYURU 3

Sayın Üyemiz;
14 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Odamız seçimlerinde tüzel kişilerin (Limited Şirket, Anonim Şirket ve kooperatiflerin) oy kullanmaları için yetki belgelerini almaları ve belge talebi ile ilgili Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Seçim günü yoğunluk yaşanmaması için seçim gününden önce yetki belgelerinizi almanız önemle rica olunur.

Seçim Yetki Belgesi Talep Dilekçesi İçin Tıklayınız >>>


DUYURU 4

5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83. Maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye olabilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtları düzeltmeleri zorunludur.

Odamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için Odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup bu süre içerisinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyit edecekler, kendi durumları ile odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzeltebileceklerdir.

5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun yukarıda geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince

1- Odamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve odamızda tescilli adresinden ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler odamız yönetim kurulu tarafından askıya alınmış olup bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin askıdan indirilerek meslek gruplarına ve seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

2- Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, birim veya şube müdürü seviyesinde şirketi temsile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az 6 ay öncesini kapsaması şarttır. Son 6 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve olması halinde ticaret siciline tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

3- Bütün üyelerimizin odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

4- Bütün üyelerimizin vergi sicil numaralarının odamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.

5- Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.